CIMEC. Tezaurele terminologice

IndexAfișare arborescentă | Afișare alfabetică

Skip Navigation Links.
Collapse <b>Acte</b> [ Documente oficiale cu origini şi funcţionalităţi diverse. 
 ] [1]Acte [ Documente oficiale cu origini şi funcţionalităţi diverse. ] [1]
Collapse <b>Acte comerciale</b> [ Documente cu rol substitutiv pentru bani lichizi, în cadrul tranzacţiilor comerciale, pentru încheierea de înţelegeri comerciale bi- sau multilaterale, pentru garantarea subscrierii unor împrumuturi publice etc.  ] [1.1]Acte comerciale [ Documente cu rol substitutiv pentru bani lichizi, în cadrul tranzacţiilor comerciale, pentru încheierea de înţelegeri comerciale bi- sau multilaterale, pentru garantarea subscrierii unor împrumuturi publice etc. ] [1.1]
Act constitutiv [ Act prin care se pun bazele unei asociaţii sau unei întreprinderi. ] [1.1.1]
Act de cabotaj [ Navigaţie costieră. ] [1.1.2]
Act de gaj [ Decument de recunoaşterea primirii temporare în posesie a unui obiect sau a unei proprietăţi cu scopul garantării unei datorii. ] [1.1.3]
Act de tranzit [ Adeverinţă de trecere a unor bunuri printr-un anumit teritoriu. ] [1.1.4]
Acte de navigaţie [ Acte referitoare la navigaţie maritimă, fluvială. ] [1.1.5]
Acţiune la purtător [ Acţiune emisă de către o societate comercială fără a fi menţionat numele societăţii. Titlul poate fi transmis mai departe şi fără acceptul emitentului. ] [1.1.6]
Acţiune nominativă [ Acţiune cu transmisibilitate limitată. Ea nu poate fi cedată fără acceptul emitentului. ] [1.1.7]
Aviz poştal [ Înştiinţare-tip prin care este anunţată o persoană de primirea unui colet sau material prin poştă. ] [1.1.8]
Cec barat [ Cec a cărui folosire este restrânsă prin anumite specificaţii în scopul evitării unei utilizări abuzive. ] [1.1.9]
Cec la ordin [ Cec titlu de credit la ordin, transferabil şi plătibil la vedere. ] [1.1.10]
Cec la purtător [ Cec care nu conţine numele beneficiarului, beneficiar fiind în fapt deţinătorul cecului. Transmis prin simplă remitere. ] [1.1.11]
Cec nominal [ Cec emis pe numele unui beneficiar. ] [1.1.12]
Cec poştal [ Titlu de credit la purtător utilizat ca substitut pentru cec în cazul plăţilor în zone unde nu există oficii bancare. ] [1.1.13]
Chitanţă [ Act având conţinut standard, prin care se recunoaşte efectuarea plăţii unei sume sau existenţa unei datorii. ] [1.1.14]
Cont [ Ansamblu de operaţii format din debit şi credit a cărui valoare fluctuează în timp. ] [1.1.15]
Contract [ Înţelegere scrisă sau verbală între două sau mai multe persoane privind crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi şi obligaţii reciproce. ] [1.1.16]
Contract de vânzare [ Document legalizat prin care se aduce la cunoştinţa publică vânzarea unui bun. ] [1.1.17]
Cupon [ Parte a unei rente sau acţiuni care se desprinde la scandenţă pentru a servi la încasarea dobânzii sau a dividendelor. ] [1.1.18]
Factură [ Act justificativ privind achitarea contravalorii unui bun sau a unui serviciu. Formularul plăţii în cauză. ] [1.1.19]
Foaie de expediţie [ Instrument de livrare a unui bun, reprezentând dovada materială a faptului că bunul expediat va fi de calitatea specificată în contract. ] [1.1.20]
Mandat [ Împuternicire, scrisă ori verbală, de a reprezenta pe cineva într-o chestiune. ] [1.1.21]
Mercurial [ Listă fixă a preţurilor alimentare, afişată în pieţe. ] [1.1.22]
Notă de cheltuieli [ Document de totalizare a cheltuielilor necesare îndeplinirii unui anumit scop sau pentru decontarea acestora. ] [1.1.23]
Notă de comandă [ Document prin care se soclicită executarea unei comenzi. ] [1.1.24]
Notă de vânzare [ Document prin care se solicită efectuarea unei vânzări sau se aduce la cunoştinţa publică o vânzare. ] [1.1.25]
Obligaţie comunală [ Act comercial de garantarea amortizării unui împrumut lansat de către o administraţie comunală. ] [1.1.26]
Obligaţie judeţeană [ Act comercial de garantare a amortizării unui împrumut lansat de către o adminitraţie judeţeană. ] [1.1.27]
Ordin de plată [ Titlu de credit emis de către posesorul unui cont bancar (ordinator) adresat băncii-gestionar a contului său, prin care cere să fie întreprinsă o plată către o altă persoană (beneficiar). ] [1.1.28]
Răvaş [ Bilet, scrisoare scurtă. ] [1.1.29]
Reclamaţie [ Petiţie prin care sunt aduse învinuiri cuiva de către păgubaş. ] [1.1.30]
Scrisoare de credit [ Ordin de plată a unei sume de bani de către destinatar beneficiarului scrisorii. Folosită pentru prima oară de negustorii lombarzi, la începutul Evului Mediu occidental. ] [1.1.31]
Stat de plată [ Listă de confirmare a plăţii salariului de către angajat aflată la angajator. ] [1.1.32]
Tarif [ Taxă oficială fixă pentru prestarea unor servicii, pentru achiziţionarea de bunuri, pentru transporturi etc.. ] [1.1.33]
Collapse <b>Acte de stare civilă</b> [ Documente prin care se demonstrează legalitatea unei căsătorii, naşteri sau a unui botez.
 ] [1.2]Acte de stare civilă [ Documente prin care se demonstrează legalitatea unei căsătorii, naşteri sau a unui botez. ] [1.2]
Act de identitate [ Document de certificarea identităţii unei persoane. ] [1.2.1]
Certificat de botez [ Document oficial prin care se înregistrează intrarea unui nou-născut printre fii bisericii. ] [1.2.2]
Certificat de căsătorie [ Document oficial prin care se înregistrează uniunea unui cuplu. ] [1.2.3]
Certificat de deces [ Document oficial prin care se înregistrează decesul unei persoane şi cauzele acestuia. ] [1.2.4]
Certificat de naştere [ Certificat prin care se atestă existenţa fizică, din punct de vedere administrativ, a unui nou membru al comunităţii, prin intermediul întocmirii unui act legalizat care cuprinde numele nou-născutului, data naşterii şi numele părinţilor acestuia. ] [1.2.5]
Registru de stare civilă [ Registru în care sunt consemnate căsătoriile în cadrul unei primării. ] [1.2.6]
Collapse <b>Acte private</b> [ Documente particulare, având conţinut personal.
 ] [1.3]Acte private [ Documente particulare, având conţinut personal. ] [1.3]
Accept [ Document de confirmarea primirii unor materiale. ] [1.3.1]
Act de împărţeală [ Act de stabilirea procentajului revenit fiecăruia dintre participanţii la împărţirea unei mase succesorale. ] [1.3.2]
Act de împroprietărire [ Document de punere în posesie a unei persoane cu un bun. ] [1.3.3]
Adeverinţă [ Dovadă scrisă prin care se recunoaşte un fapt sau un drept. ] [1.3.4]
Arbore genealogic [ Schemă familială prin care este descrisă ascendenţa şi, eventual, descendenţa unei persoane. ] [1.3.5]
Cerere [ Sesizare adresată unei oficialităţi prin care se doreşte realizarea unui fapt. ] [1.3.6]
Codicil [ Anexă testamentară, prin care se aduc o serie de modificări textului deja redactat al testamentului, din libera voinţă a testatorului. ] [1.3.7]
Contract de învoieli agricole [ Înţelegere scrisă sau verbală privind stabilirea cuantumului muncilor agricole necesare într-un sezon şi modalitatea de plată a lor de către comanditar. ] [1.3.8]
Danie [ Dar, donaţie. Mijloc fizic de exprimare a generozităţii sau a evlaviei unei persoane consemnat în scris de către persoana respectivă printr-un act adiţional darului în cauză. ] [1.3.9]
Embatic [ Formă de arendare în Evul Mediu românesc a unei proprietăţi pe termen foarte lung, în intervalul căruia arendaşul beneficia de toate drepturile prescrise de lege. ] [1.3.10]
Intimatum [ Persoană împotriva căreia se declară recurs într-un proces. ] [1.3.11]
Jurnal [ Însemnări personale zilnice. Publicaţie având apariţie zilnică. Registru în care sunt trecute cronologic operaţii băneşti. ] [1.3.12]
Paşaport [ Document oficial care dă dreptul cetăţenilor unui stat de a se deplasa în străinătate. ] [1.3.13]
Pecetluită [ Sigilată, asigurată împotriva deschiderii prin aplicarea unui sigiliu sau a unei ştampile, ambele personalizate cu o emblemă oficială sau particulară. ] [1.3.14]
Reclamaţie [ Petiţie prin care sunt aduse învinuiri cuiva de către păgubaş. ] [1.3.15]
Testament [ Document unilateral, revocabil în viaţă, încheiat în faţa unui notar sub directa supraveghere a consilierului judiciar al testatorului, prin care cineva îşi exprimă dorinţele ce ar trebui să fie îndeplinite în caz de deces. ] [1.3.16]
Titlu de proprietate [ Document oficial în baza căruia se probează posesia unui bun. ] [1.3.17]
Urbariu [ Registru oficial în care erau trecute proprietăţile funciare. Carte funciară medievală. ] [1.3.18]
Collapse <b>Acte publice</b> [ Documente al căror conţinut poate fi adus la cunoştinţa publicului sau este de interes public.
 ] [1.4]Acte publice [ Documente al căror conţinut poate fi adus la cunoştinţa publicului sau este de interes public. ] [1.4]
Act de acreditare [ Document de împuternicire, de mandatare a cuiva ca reprezentant al unui stat, firme, altă persoană. ] [1.4.1]
Act de aplicare [ Regulament prin care se definesc modalităţile de punere în practică a unei decizii oficiale. ] [1.4.2]
Act de aprovizionare [ Document prin care se menţionează tipul de produse necesare împrospătării unui anumit stoc de marfă ori sunt inventariate bunurile deja existente în cadrul acelui stoc. ] [1.4.3]
Act de decorare [ Numit şi brevet. Document oficial, parafat de către şeful statului, anexat unei distincţii, în care se menţionează tipul distincţiei respective şi motivul decorării. ] [1.4.4]
Act de eliberare [ Document prin care se permite eliberarea din detenţie a unei persoane sau se ceritifică eliberarea acesteia dintr-un serviciu comandat. ] [1.4.5]
Act de împuternicire [ Document prin care se mandatează o persoană pentru îndeplinirea unei anumite sarcini. ] [1.4.6]
Act de înfiinţare [ Document oficial prin care se pun bazele unei organizaţii sau instituţii. ] [1.4.7]
Aide-memoire [ Agendă, listă de însărcinări, probleme menite a fi rezolvate sau evenimente care se cer a nu fi uitate. ] [1.4.8]
Anaforă [ Raport scris adresat voievodului de către membrii divanului, privind un fapt de interes obştesc. ] [1.4.9]
Arz [ Jalbă, memoriu, cerere adresată de către boierii sau voievozii români sultanului. Derivat din substantivul turcesc Arzmahzar. ] [1.4.10]
Atestat de meserie [ Document prin care se certifică pregătirea unei persoane într-un anumit domeniu. ] [1.4.11]
Berat [ Act purtând pecetea (turaua) sultanală, prin care se acorda imunitate fiscală unei persoane. Din arabul barat'a. ] [1.4.12]
Brevet de inventator [ Brevet de certificare a unei creaţii tehnice originale. ] [1.4.13]
Carnet de membru [ Document care certifică apartenenţa cu drepturi depline la o anumită organizaţie. ] [1.4.14]
Carte de hotărnicie [ Document în care erau trecute hotarele unei moşii. Carte funciară medievală românească. ] [1.4.15]
Carte de judecată [ Cocument în care este menţionată sentinţa finală a unui tribunal într-o speţă. ] [1.4.16]
Carte domnească [ Document (hrisov) de împroprietărire emis de către un domn. ] [1.4.17]
Carte funciară [ Document oficial în care este descris statutul unei proprietăţi imobiliare. ] [1.4.18]
Catagrafie [ Catastif în care sunt înscrise datele unui recensământ, situaţia unei proprietăţi etc.. ] [1.4.19]
Convenţie [ Înţelegere verbală sau scrisă. ] [1.4.20]
Decret [ Act emanat de la autoritatea supremă în stat prin care se reglementează o situaţie sau se dau o serie de dispoziţii. ] [1.4.21]
Dispoziţie ministerială [ Ordin al ministrului către un departament, serviciu etc. din subordine. ] [1.4.22]
Firman [ Ordin sau decizie sultanală consemnată în scris, prin care erau numiţi sau destituiţi guvernatorii şi domnitorii care depindeau de Imperiul Otoman sau erau luate hotărâri cu aplicabilitate în teritoriile guvernate de către aceştia. ] [1.4.23]
Hrisov [ Act de împroprietărire sau de întărire a proprietăţii în Evul Mediu românesc, emis de către cancelaria domnească şi prevăzut cu sigiliul domnesc, spre a putea căpăta putere de lege. ] [1.4.24]
Întăritură [ Apostilă, contrasemnătură prin care un act este promulgat de către o autoritate superioară, primind putere de lege. ] [1.4.25]
Ispisoc [ Hrisov, act domnesc de dare în proprietate sau de întărire a unei proprietăţi deja existente. ] [1.4.26]
Ordin de numire [ Ordin scris de învestire într-o anumită funcţie, militară sau civilă. ] [1.4.27]
Ordin de rechiziţie [ Document oficial semnat de către o autoritate militară prin care se ordonă ridicarea unor bunuri de către subordonaţi pentru acoperirea unor nevoi imediate ale armatei. ] [1.4.28]
Orizmo [ Termen provenit din liturgica ortodoxă greacă, folosit în limbajul cancelariei domneşti româneşti pentru desemnarea "ordinelor" cu putere de aplicare internă. ] [1.4.29]
Pasus [ Permis de liberă trecere. ] [1.4.30]
Permis de front [ Document prin care se asigură libera trecere a unei persoane într-o regiune une au loc operaţiuni militare. ] [1.4.31]
Pitac [ Decret de ridicare la rang boieresc emis de către domn. Ordonanţă, dispoziţie de anunţarea unei decizii de interes public ori de emitere a unor ordine ce trebuiesc urmate de către cei de la nivelurile inferioare ale ierarhiei politice. ] [1.4.32]
Poruncă [ Ordin, verbal sau scris. ] [1.4.33]
Practică [ Exercitarea unei meserii. Punere în aplicare a unor cunoştinţe anterior obţinute într-un anumit context. ] [1.4.34]
Privilegiu [ Beneficiu, înlesnire, drept de folosinţă, rang acordate de către o autoritate superioară şi confirmat în scris. ] [1.4.35]
Program de sală [ Document în care se descrie ] [1.4.36]
Protocol [ Înţelegere scrisă prin care se recunoaşte adoptarea unor decizii cu efecte ulterioare; document de consemnare a celor prezenţi în cadrul unei şedinţe, a tematicii discuţiilor şi a concluziilor şedinţei respective. ] [1.4.37]
Recensământ [ Înregistrarea statistică a populaţiei, animalelor, vehiculelor etc.în funcţie de nevoi, de către administraţie. ] [1.4.38]
Scutire de dări [ Lipsa obligativităţii achitării dărilor către stat. Imunitate fiscală. ] [1.4.39]
Sentinţă judecătorească [ Decizie de soluţionare a unui caz pronunţată în instanţă. ] [1.4.40]
State de serviciu [ Date oficiale privind rezultatele obţinute de catre un angajat în cadrul unui serviciu, precum şi durata sa de angajare. ] [1.4.41]
Suret [ Copie, traducere a unui document, act, scrisoare. Termen utilizat în Evul Mediu, în Moldova şi în Ţara Românească. ] [1.4.42]
Uric [ Imunitate fiscală a unei regiuni, sat, moşii etc. consemnată printr-un act special în Moldova şi Maramureş, Evul Mediu românesc. ] [1.4.43]
Collapse <b>Acte şcolare</b> [ Documente prin care se demostrează apartenenţa la o unitate de învăţământ.
 ] [1.5]Acte şcolare [ Documente prin care se demostrează apartenenţa la o unitate de învăţământ. ] [1.5]
Caiet şcolar [ Caiet de format mic, dictando sau matematică, al cărui număr de file variază numeric de la 20 la 100. ] [1.5.1]
Caiet studenţesc [ Caiet de format mare, dictando sau matematică, având 50 sau 100 de file. ] [1.5.2]
Carnet de note [ Document în care sunt menţionate notele obţinute de către un elev de-a lungul anului şcolar, precum şi mediile semestriale. ] [1.5.3]
Diplomă de absolvire [ Act oficial prin care se certifică absolvirea de către o persoană a unei instituţii medii sau superioare de învăţământ. ] [1.5.4]
Diplomă de doctor honoris causa [ Act oficial emis de către o instituţie de învăţământ superior prin care se atestă primirea acestui titlu academic onorific de către o persoană. ] [1.5.5]
Diplomă de doctor în ştiinţe [ Act oficial emis de către o instituţie de învăţământ superior prin care se atestă înalta calificare a unei persoane într-un anumit domeniu. ] [1.5.6]
Note de curs [ Însemnări redactate în timpul desfăşurării unui curs, spre a se înregistra materia predată în vederea unei utilizări ulterioare. ] [1.5.7]
Ordin de zi [ Registru special, cu paginile sigilate, în care sunt notate de către un ofiţer superior evenimentele petrecute în cursul unei zile într-o mare unitate. ] [1.6]
Collapse <b>Afişe</b> [ Înştiinţare publică, anunţ.
 ] [2]Afişe [ Înştiinţare publică, anunţ. ] [2]
Afiş cinematografic [ Anunţ prin care se anunţă publicului premiera sau simpla difuzare a unui film. ] [2.1]
Afiş cultural [ Anunţ prin care se anunţă publicului organizarea unui eveniment cultural. ] [2.2]
Afiş editorial [ Anunţ al unei edituri prin care se promovează o nouă care sau noul său program editorial. ] [2.3]
Afiş educativ [ Anunţ prin care se intenţionează sensibilizarea opiniei publice asupra unui subiect de interes larg. ] [2.4]
Afiş electoral [ Anunţ prin care se promovează un candidat al unui partid sau programul unui partid în alegeri. ] [2.5]
Afiş expoziţional [ Anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publicului tematica unei expoziţii şi data desfăşurării acesteia. ] [2.6]
Afiş muzeal [ Anunţ prin care sunt aduse la cunoştinţa vizitatorilor date privitoare la evenimente ce vor avea loc în incinta unui muzeu. ] [2.7]
Afiş muzical [ Anunţ prin care sunt aduse la cunoştinţa publicului date privitoare la desfăşurarea unei manifestări muzicale. ] [2.8]
Afiş politic [ Anunţ prin care se promovează un program politic, o doctrină politică, sau este combătut un adversar politic. ] [2.9]
Afiş publicitar [ Anunţ prin care se promovează un produs comercial. ] [2.10]
Afiş sportiv [ Anunţ prin care se promovează un eveniment sportiv. ] [2.11]
Afiş teatral [ Anunţ prin care se promovează un spectacol teatral. ] [2.12]
Circular [ De aplicabilitate internă (în cazul unui ordin), în cadrul unei organizaţii sau instituţii; rotund. ] [3]
Comercial [ Negustoresc, referitor la totalitatea relaţiilor de schimb în baza cererii şi a ofertei de produse de pe o piaţă din interiorul unei comunităţi. ] [4]
Concept [ Înscris provizoriu, care va sta la baza formei finale a unui text. ] [5]
Copie [ Reproducere a unui text, a unei imagini etc. Imitaţie servilă, fără valoare, pastişă. Obiect de cult folosit în timpul liturghiei. ] [6]
Collapse <b>Corespondenţă</b> [ Schimb de scrisori, date, documente prin intermediul comunicaţiei poştale.
 ] [7]Corespondenţă [ Schimb de scrisori, date, documente prin intermediul comunicaţiei poştale. ] [7]
Carte poştală [ Imagine imprimată pe carton pe al cărei verso nu pot fi trecute decât câteva cuvinte. Substitut pentru telegramă sau scrisoare. ] [7.1]
Ilustrată [ Carte poştală având imprimată pe avers o imagine, gravură, desen etc.. ] [7.2]
Notă diplomatică [ Scurtă comunicare scrisă prin care se anunţă poziţia unui guvern sau a reprezentantului acestuia într-o chestiune legată de politica internaţională. ] [7.3]
Plic [ Obiect confecţionat din hârtie împăturită şi lipită pe trei părţi, pentru a închide o scrisoare, un act etc. în vederea expedierii către destinatarul a cărui adresă este trecută pe spatele obiectului în cauză. ] [7.4]
Răvaş [ Bilet, scrisoare scurtă. ] [7.5]
Răvaş domnesc [ Scrisoare domnească de împuternicire sau de liberă trecere. ] [7.6]
Scrisoare [ Comunicare scrisă trimisă prin poştă sau prin curier. ] [7.7]
Telegramă [ ] [7.8]
Diplomatic [ Privitor la diplomaţie, activitate desfăşurată de către un stat prin reprezentanţi mandataţi, în scopul îndeplinirii unor obiective de politică externă utile statului în cauză; referitor la diplomatică, disciplină a istoriei care studiază vechile documente scrise din punctul de vedere al originii, conţinutului şi autenticităţii lor. ] [8]
Diplomatică [ Disciplină a istoriei care studiază vechile documente scrise din punctul de vedere al originii, conţinutului şi autenticităţii lor. ] [9]
Collapse <b>Diverse</b> [ Fapte care nu au un numitor comun şi care formează ultimul punct din ordinea de zi a unei întruniri; elemente cu funcţii diferite.
 ] [10]Diverse [ Fapte care nu au un numitor comun şi care formează ultimul punct din ordinea de zi a unei întruniri; elemente cu funcţii diferite. ] [10]
Acord [ Înţelegere verbală sau scrisă privitoare la un anumit fapt. ] [10.1]
Act comemorativ [ Document prin care se înregistrează celebrarea solemnă a unei personalităţi sau a unui eveniment. ] [10.2]
Adresă [ Date care indică domiciliul unei persoane. Juridic, termenul presupune o comunicare scrisă, provenind de la instituţie etc.. ] [10.3]
Bon [ Bilet provizoriu în baza căruia se eliberează un bun sau o marfă. Hârtie de valoare emisă de stat sau de către o instituţie recunocută de către acesta. ] [10.4]
Borderou [ Listă recapitulativă de mărfuri, de sumele existente într-un cont, de actele aflate într-un dosar. Factură. ] [10.5]
Brevet [ Document-anexă al unei decoraţii, în care se precizează motivul acordării acesteia. Document de recunoaştere a paternităţii unei invenţii. ] [10.6]
Carnet de membru [ Document prin care se recunoaşte oficial apartenenţa la un partid, asociaţie etc.. ] [10.7]
Carnet de membru PCR [ Document prin care se recunoaşte oficial apartenenţa la Partidul Comunist Român. ] [10.8]
Carnet de membru UTC [ ] [10.9]
Carte de vizită [ Cartonaş pe care sunt trecute numele, prenumele, telefonul şi funcţia proprietarului, spre a uşura crearea de noi cunoştinţe. ] [10.10]
Certificat [ Document oficial prin care se confirmă exactitatea unui fapt, autenticitatea unui înscris cu scopul valorificării unor drepturi legale, primite sau moştenite. ] [10.11]
Coligat [ Scriere care uneşte două sau mai multe lucrări într-un volum. ] [10.12]
Condică [ Registru de centralizare a unor operaţiuni financiar-conmtabile, a unor acte privitoare la o proprietate sau a datelor unui recensământ. ] [10.13]
Dare de seamă [ Raport, mijloc de consemnare verbală sau scrisă a rezultatelor unei întruniri, anchete etc.. ] [10.14]
Decret [ Act emanat de la autoritatea supremă în stat prin care se reglementează o situaţie sau se dau o serie de dispoziţii. ] [10.15]
Diplomă [ Act oficial prin care se certifică pregătirea unei persoane. Act prin care se recunoaşte calitatea unei lucrări participante la un concurs. ] [10.16]
Dovadă [ Element carea probează un fapt. Indicaţie, indiciu, mărturie. ] [10.17]
Extras de presă [ Tăietură de articol destinată redactării ulterioare a unei ştiri sau păstrării consemnării unui fapt important în cadrul unei arhive. ] [10.18]
Fluturaş [ Fişă de pontaj individuală privind orele prestate la locul de muncă şi salariul datorat pentru acestea. ] [10.19]
Foaie volantă [ Imprimat al cărui conţinut poate fi politic sau de altă natură, menit răspândirii publice în scopul solidarizării acesteia cu semnatarii documentului în cauză. ] [10.20]
Formular [ Imprimat cu textul unui document parţial tipărit, menit a fi completat de mână. ] [10.21]
Instrucţiuni [ Indicaţii de folosire sau ordine de urmat, transmie verbal sau în scris. ] [10.22]
Invitaţie [ Chemare în vederea participării la un eveniment, scrisă ori verbală. ] [10.23]
Jurnal [ Însemnări personale zilnice. Publicaţie având apariţie zilnică. Registru în care sunt trecute cronologic operaţii băneşti. ] [10.24]
Jurnal al consiliului de miniştri [ Act oficial prin care Consiliul de Miniştri anunţă adoptarea unei decizii. ] [10.25]
Manifest [ Declaraţie-program, politică, literară etc. Text exclusiv politic, răspândit spre a determina acţiuni immediate sau pe termen lung, în interiorul unei campanii electorale sau independent de un astfel de fapt. ] [10.26]
Manifest electoral [ Declaraţie-program prin care se promovează un candidat politic, un partid, un plan de guvernare. ] [10.27]
Memoriu [ Expunere scrisă, amănunţită şi documentată, asupra unei probleme, unei situaţii. Lista publicaţiilor unei persoane. ] [10.28]
Meniu [ Lista felurilor de mâncare şi a băuturilor servite înr-un local public. ] [10.29]
Moţiune [ Propunere a unei adunări adoptată prin vot. Propunere a unui avocat adresată judecătorului în timpul unui proces. ] [10.30]
Notă circulară [ Ordin scris emis de către şeful unei grupări politice sau de către un ministru către subordonaţi. Aplicabilitate în exclusivitate internă. ] [10.31]
Notă informativă [ Scurtă comunicare scrisă prin care un agent din teritoriu îşi anunţă superiorii asupra unui fapt legat de misiunea sa. ] [10.32]
Ordin [ Dispoziţie obligatorie emisă de către o autoritate superioară. Decoraţie superioară ierarhic unei medalii. ] [10.33]
Poliţă [ Act de recunoaştere materială a existenţei unei datorii. ] [10.34]
Proces verbal [ Document oficial prin care se constată producerea unui fapt sau se rezumă chestiunile discutate într-o şedinţă. ] [10.35]
Proclamaţie [ Text oficial prin care se aduce la cunoştinţa publică un fapt de interes general. Chemare în vederea realizării unei acţiuni comune. ] [10.36]
Procură [ Împuternicire, document legalizat prin care cineva poate acţiona în numele altcuiva. ] [10.37]
Program [ Plan de activitate în care sunt stabilite etapele de desfăşurare a unei acţiuni. Baza funcţionării unui partid, a unei asociaţii etc.. ] [10.38]
Program politic [ Măsurile pe care un partid doreşte să fie adoptate pentru rezolvarea problemelor statului în cazul accederii sale la putere. ] [10.39]
Proiect de lege [ Propunere legislativă ce va căpăta putere decizională numai după trecerea sa prin Parlament. ] [10.40]
Raport [ Prezentare scrisă sau verbală a unei situaţii, a unor evenimente etc. Legătură existentă între două elemente. ] [10.41]
Reclamaţie [ Petiţie prin care sunt aduse învinuiri cuiva de către păgubaş. ] [10.42]
Recurs [ Contestarea în instanţă a unei decizii judecătoreşti anterioare. ] [10.43]
Sesizare [ Reclamaţie, încunoştiinţarea autorităţii sau a cuiva asupra unui fapt negativ. ] [10.44]
Tabel [ Ansamblu de rubrici liniare destinate înregistrării ordonate a unor informaţii, prin mijloace automate sau manuale. ] [10.45]
Traducere [ Transpunerea unui text ditr-o limbă în alta în funcţie de particularităţile gramaticale şi de sens ale limbii în care se face traducerea. ] [10.46]
Zapis [ Document, înţelegere, contract de vânzare/cumpărare a unui bun contrasemnat de martori, înscris, recunoaştere scrisă a unui fapt. ] [10.47]
Domnesc [ Care emană de la domnitor, autoritatea supremă în cadrul unui stat, sau care aparţine acestuia. Bogat, îmbelşugat, elegant. ] [11]
Extras [ Fragment dintr-o scriere. Reproducere parţială a unui text. Articol sau studiu extras dintr-un volum şi publicat ca broşură. ] [12]
Fals [ Contrafăcut, imitat, neautentic. Afectat, artificial, prefăcut, declamator, pompos, pretenţios, retoric, sunător, umflat. ] [13]
Ilegal [ Neconform legislaţei în vigoare. ] [14]
Mitrică [15]
Oficială [ Publică. ] [16]
Omagială [ Lucrare concepută şi redactată în semn de omagiere a unui eveniment sau a unei personalităţi. ] [17]
Parţial fals [ Parţial adevărat, real numai pe jumătate. ] [18]
Particulară [ Personală, diferită de opinia sau de viziunea majorităţii, unică, individuală. ] [19]
Politic [ Ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat. Privitor la politică. Termen argotic privitor la cei închişi din raţiuni politice. ] [20]
Sportivă [ Referitor la sport, care demonstrează practicarea unui sport. ] [21]